AV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1- Algemeen Media647:
Media647, gevestigd te Assendelft, kantoorhoudende te Koog aan de Zaan, geregistreerd bij de bij de Kamer van Koophandel nummer 34184532. Klant: de partij die met Media647 een overeenkomst aangaat Opdracht: het verzoek van een Klant tot het leveren van een dienst of product of het verrichten van werkzaamheden. Schriftelijk: ook digitale berichten, bijvoorbeeld e-mail, gelden tussen partijen als schriftelijk bericht. Toepasselijk recht: op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2- Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Klant van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Media647, tenzij door Media647 uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Media647 handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2 Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het verstrekken van een Opdracht.

Artikel 3- Prijzen, meerwerk en kosten
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de vergoeding voor de Opdracht worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het schriftelijk aan Klant bevestigde uurtarief. Over dit bedrag zal BTW worden berekend.
3.2 Werkzaamheden en kosten samenhangende met wijziging of uitbreiding van een reeds verstrekte Opdracht zullen op dezelfde wijze worden gefactureerd als de oorspronkelijke opdracht. Media647 behoudt zich het recht voor om ingeval van wijziging of uitbreiding van een opdracht prijsverandering aan te brengen.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Media647 (inkoop)kosten, aan Klant doorberekenen.
3.4 Media647 heeft het recht prijswijzigingen, als gevolg van een kostprijsfactor, door te berekenen aan Klant.

Artikel 4- Uitvoering
4.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Media647 doet hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de opdracht binnen de opgegeven termijn of op de afgesproken dag te verrichten. Vertraging in de uitvoering of levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Klant zal de uitvoering van de Opdracht uiterlijk 5 werkdagen na uitvoering controleren en eventuele klachten direct schriftelijk kenbaar maken. Na 5 werkdagen wordt de Opdracht geacht te zijn goedgekeurd.
4.3 In geval sprake blijkt van kleine tekortkomingen in de Opdracht die het normale gebruik niet of beperkt beïnvloeden, zal Media647 de tekortkomingen zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien Media647 niet in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkomingen te verhelpen, is Media647 niet gehouden terzake aan Klant enige vergoeding te voldoen of haar factuur aan te passen. De Opdracht geldt in dat geval onverminderd als uitgevoerd en goedgekeurd.
4.4 Media647 is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten uit te voeren en van iedere gedeeltelijke uitvoering betaling te verlangen.

Artikel 5- Derden
5.1 Bij het inschakelen van derden zal Media647 steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Ingeval door Media647 (ten behoeve van de Klant) ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Media647 gemachtigd die aansprakelijkheidsbeperking namens Klant te aanvaarden.
5.3 Media647 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Artikel 6- Betaling
6.1 Betaling dient ten alle tijden te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door middel van overmaking van het volledige bedrag op het door Media 647 aangegeven rekeningnummer.
6.2 Ingeval van overschrijding van de overeengekomen betaaltermijn: * Is Klant in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en derhalve over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. * Is Media647 gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid van Media647. * Is Klant verplicht op eerste verzoek van Media647 zekerheid te stellen. * Is Klant verplicht op eerste verzoek van Media647 op andere wijze te betalen dan door geldoverdracht.
6.3 Het is Klant niet toegestaan zonder instemming van Media647 enig bedrag met het aan Media647 verschuldigde bedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.
6.4 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 6.1 uitblijft en Media647 tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van € 150,–
6.5 Ingeval Media647 na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is Klant gehouden de reële kosten (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s).

Artikel 7- Verantwoordelijkheid/beperking aansprakelijkheid
7.1 Media647 is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van Media647 is beperkt tot maximaal de totale som van de Opdracht waar de schade door is ontstaan. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Media647 of (één van) haar medewerkers.
7.3 Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van websites, mailingen etc. Klant dient de teksten, foto’s, afbeeldingen, emailadressen etc die gebruikt moeten worden aan te leveren, danwel indien Media647 de inhoud aanlevert, goed te keuren. Media647 zal in dit verband alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde te voorkomen dat het gebruik van het door Media647 aangeleverde in strijd is met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van derden.
7.4 Alle eventuele aanspraken van derden, op welke grond dan ook, komen volledig voor rekening en risico van Klant.
7.5 Indien Klant wordt verweten dat onrechtmatig wordt gehandeld cq inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, zal Media647 het inbreuk makende gedeelte van de website zo spoedig mogelijk verwijderen, zonder dat Media647 als gevolg daarvan schadeplichtig wordt jegens Klant.
7.6 Klant vrijwaart Media647 onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor eventuele aanspraken en vorderingen op welke grond dan ook, van derden.

Artikel 8- Slotbepalingen
8.1 Deze voorwaarden zijn tevens bedongen voor werknemers en opdrachtnemers van Media647.
8.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de nietige of vernietigde bepaling komt in dat geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.

     

    STEL ONS EEN VRAAG

    Neem contact met ons op